ResidentialWaitikiri House
Waitikiri House

Waitikiri House

Location: Waitikiri / Christchurch / NZ

This new contemporary suburban house was designed around a central courtyard.